HSK 3 Vocabulary List

May 9, 2020 · 14 min readLearning Ressources

Here is the full list of the HSK 3 vocabulary words needed to pass the exam. The list is up to date with the official Hanban website. You’ll need to master 600 words to pass the exam, including the 300 new words from the level 3.

Download the HSK level 3 list:

The complete vocabulary table

Hanzi Pinyin English
Numberal
bàn half
second, next
wàn ten thousand
Quantifier
céng layer
duàn paragraph
liàng measure vehicule
Noun
阿姨 āyí aunt
爱好 àihào hobby
handle
bān class
办法 bànfǎ way
办公室 bàngōngshì office
bāo package
北方 běifāng north
鼻子 bízi nose
比赛 bǐsài match, competition
变化 biànhuà change, variation
别人 biéren others
宾馆 bīnguǎn hotel
冰箱 bīngxiāng refrigerator
菜单 càidān menu
cǎo grass
chà difference
超市 chāoshì supermarket
衬衫 chènshān shirt
成绩 chéngjì achievement
城市 chéngshì city
厨房 chúfáng kitchen
chūn spring
词语 cíyǔ terms
dài belt
蛋糕 dàngāo cake
dēng lamp
地方 dìfang place
地铁 dìtiě metro
地图 dìtú map
电梯 diàntī elevator
电子邮件 diànzǐyóujiàn email
dōng east
dōng winter
动物 dòngwù animal
耳朵 ěrduo ears
感冒 gǎnmào common cold
公司 gōngsī company
公园 gōngyuán park
故事 gùshi story
关系 guānxì relations
国家 guójiā nation
果汁 guǒzhī juice
river
黑板 hēibǎn blackboard
护照 hùzhào passport
huā flower
花园 huāyuán garden
huà painting, picture
环境 huánjìng environment
会议 huìyì meeting
机会 jīhuì opportunity
季节 jìjié season
jiǎo horn
jiǎo foot
街道 jiēdào street
节目 jiémù program
节日 jiérì festival
经理 jīnglǐ manager
句子 jùzi sentence
决定 juédìng decision
咖啡 kāfēi coffee
moment
客人 kèrén visitor
空调 kōngtiáo air conditioner
kǒu mouth
裤子 kùzi pants
筷子 kuàizi chopsticks
礼物 lǐwù gift
历史 lìshǐ history
liǎn face
邻居 línjū neighbor
lóu floor
horse
帽子 màozi hat
rice
面包 miànbāo bread
面条 miàntiáo noodle
奶奶 nǎinai grand mother
nán south
年级 niánjí grade
niǎo bird
盘子 pánzi plate
啤酒 píjiǔ beer
葡萄 pútao grape
普通话 pǔtōnghuà mandarin
铅笔 qiānbǐ pencil
qiū autumn
裙子 qúnzi skirt
热情 rèqíng enthusiasm
sǎn umbrella
声音 shēngyīn sound, voice
世界 shìjiè world
叔叔 shūshu uncle
shù tree
数学 shùxué mathematics
水平 shuǐpíng level
司机 sījī driver
太阳 tàiyáng sunshine
táng sugar
体育 tǐyù sports
tiáo strip
同事 tóngshì colleague
头发 tóufa hair
图书馆 túshūguǎn library
tuǐ leg
wǎn bowl
wèi place, location
文化 wénhuà culture
西 west
习惯 xíguàn habit
洗手间 xǐshǒujiān restroom
xià summer
香蕉 xiāngjiāo banana
xiàng image
校长 xiàozhǎng headmaster
xié shoes
新闻 xīnwén news
xìn letter, mail
行李箱 xínglixiāng suitcase, trunk
兴趣 xìngqù interest, taste
熊猫 xióngmāo panda
选择 xuǎnzé choice
眼镜 yǎnjìng glasses
要求 yāoqiú requirement
爷爷 yéye grand father
一会儿 yíhuìr a little while
以后 yǐhòu afterwards
以前 yǐqián previously
一边 yìbiān one side
音乐 yīnyuè music
银行 yínháng bank
影响 yǐngxiǎng influence
游戏 yóuxì game
月亮 yuèliang moon
yún cloud
zhàn station
照片 zhàopiàn photo
照相机 zhàoxiàngjī camera
中间 zhōngjiān middle
zhǒng species
周末 zhōumò weekend
字典 zìdiǎn dictionary
最近 zuìjìn recently
作业 zuòyè homework
作用 zuòyòng action, effect
Adjective
ǎi short
安静 ānjìng Be quiet
bǎo full
聪明 cōngming clever
low
duǎn short
饿 è hungry
fēn branch
附近 fùjìn nearby
干净 gānjìng clean
刮风 guāfēng windy
huài bad
huáng yellow
简单 jiǎndān simple
健康 jiànkāng healthy
经常 jīngcháng often
jiǔ long time
jiù used
thirsty
可爱 kě’ài adorable
lán blue
lǎo old
绿 green
明白 míngbai clear, obvious
难过 nánguò sorry, sad
年轻 niánqīng young
pàng fat
奇怪 qíguài strange
清楚 qīngchu clear, distinct
认真 rènzhēn earnest
容易 róngyì easy
shòu thin
舒服 shūfu comfortable
shuāng double
téng painful
tián sweet
相同 xiāngtóng identical
新鲜 xīnxiān fresh
一定 yídìng certain, particular
一样 yíyàng alike
一般 yìbān commonly
有名 yǒumíng famous
着急 zháojí worried, anxious
重要 zhòngyào important
主要 zhǔyào main, principal
Verb
bān turn, pull
帮忙 bāngmáng help
bèi to cover
比较 bǐjiào compare
表示 biǎoshì express, show
表演 biǎoyǎn perform
参加 cānjiā participate in
迟到 chídào be late
chū go out
出现 chūxiàn appear
打扫 dǎsǎo clean, sweep
打算 dǎsuàn plan, intend
担心 dānxīn worry
锻炼 duànliàn physical exercise
发烧 fāshāo have a fever
发现 fāxiàn find
方便 fāngbiàn convenient
fàng discharge
放心 fàngxīn rest assured
复习 fùxí review
gǎn dare
guān shut
关心 guānxīn care for
过去 guòqù past times
害怕 hàipà be afraid
huàn exchange
记得 jìde remember
检查 jiǎnchá inspect
见面 jiànmiàn meet
jiǎng speak
jiāo teach
jiē meet, welcome
结婚 jiéhūn marry
结束 jiéshù end
解决 jiějué solve
jiè borrow
举行 jǔxíng hold (a meeting, etc)
cry
离开 líkāi depart from
练习 liànxí practise
了解 liǎojiě understand
mài sell
满意 mǎnyì satisfied
take
nán be in difficult situation
努力 nǔlì to strive
爬山 páshān climb a mountain
ride
认为 rènwéi think, consider
上网 shàngwǎng go online
生气 shēngqì get angry
使 shǐ send
刷牙 shuāyá brush one’s teeth
提高 tígāo increase
同意 tóngyì agree
完成 wánchéng complete
忘记 wàngjì forget
wèi feed
洗澡 xǐzǎo take a shower
相信 xiāngxìn believe
小心 xiǎoxīn be careful
需要 xūyào need
以为 yǐwéi think, consider
应该 yīnggāi should
yòng use
遇到 yùdào encounter
愿意 yuànyì wish, willing
照顾 zhàogù look after
zhù express good wishes
注意 zhùyì pay attention
Adverb
必须 bìxū must
cái just, a moment ago
当然 dāngrán of course
多么 duōme to what extend
刚才 gāngcái just now
gèng more
guo too, excessively
还是 háishì still, yet
或者 huòzhě perhaps
几乎 jīhū almost
extremely
可能 kěnéng probably
马上 mǎshàng right away
其实 qíshí actually
特别 tèbié especially
突然 tūrán suddenly
xiān before, earlier
一共 yígòng altogether
一直 yīzhí straight, always
yòu also, again
yuè the more
zhǐ only
终于 zhōngyú finally
总是 zǒngshì always
Pronum
其他 qítā other, else
自己 zìjǐ oneself
Conjunction
而且 érqiě and also
然后 ránhòu then
如果 rúguǒ if
虽然 suīrán although
Auxiliary
a ah
de
děng etc.
Preposition
than
除了 chúle except
gēn with
根据 gēnjù according to
关于 guānyú about
经过 jīngguò after
wèi by
为了 wèile for the sake of

See also

If you’re interested, we’re building an app including everything you need to study for your HSK exam. You can get notified here for the beta.

Haley Lu

A foodie with a keen on understanding different cultures. She enjoys interacting with people, and she wants to make it easier for the ones interested in China and its language.

Co-Founder @ Hanpath